Trang chủ   |    Về chúng tôi   |    Dịch vụ   |    Tin tức   |    Tuyển dụng   |
Tin mới đưa | Lăng Kính NIAGS chuyên đề cuối năm 2014 | Lăng Kính NIAGS số 56 tháng 08/2014 | Lăng Kính NIAGS số 55 tháng 07/2014 |
Lịch Bay
VN55HAN-LGW 00:05
VN161HAN-DAD 06:15
VN223HAN-SGN 06:25
VN1621HAN-UIH 06:45
BL781HAN-SGN 06:45
VN1233HAN-PQC 07:00
VN1601HAN-BMV 07:05
VN1651HAN-TBB 07:15
VN227HAN-SGN 07:20
VN1201HAN-VCA 07:25
VN1553HAN-CXR 07:35
VN663HAN-SIN 08:05
VN384HAN-HND 08:20
VN576HAN-TPE 08:25
VN231HAN-SGN 08:25
VN163HAN-DAD 08:35
CZ372HAN-CAN 08:35
VN1541HAN-HUI 08:40
VN233HAN-SGN 09:25
VN611HAN-BKK 09:30
VN921HAN-VTE-PNH 09:40
VN165HAN-DAD 09:50
VN512HAN-PEK 10:00
VN530HAN-PVG 10:20
SU291HAN-SVO 10:25
QV316HAN-LPQ 10:30
KE8357HAN-HKG 10:35
TG561HAN-BKK 10:35
VN414HAN-ICN 10:35
VN592HAN-HKG 10:40
VN661HAN-SIN 10:45
KA296HAN-HKG 10:45
VN1702HAN-DIN 10:50
VN1713HAN-VII 11:00
VN237HAN-SGN 11:25
VN235HAN-SGN 11:35
CI792HAN-TPE 11:35
HK1HAN-PNH 11:40
CZ3050HAN-CAN 11:45
VN1557HAN-CXR 12:00
VN931HAN-LPQ-REP 12:25
KE480HAN-ICN 12:25
BR398HAN-TPE 12:35
SQ175HAN-SIN 12:40
VN506HAN-CAN 12:45
VN1565HAN-DLI 12:45
VN615HAN-BKK 12:55
VN167HAN-DAD 12:55
OZ384HAN-SIN 13:00
MH753HAN-KUL 13:10
VN249HAN-SGN 13:15
VN1543HAN-HUI 13:20
VN1203HAN-VCA 13:40
VN1704HAN-DIN 14:00
VN171HAN-DAD 14:15
VN239HAN-SGN 14:20
VN1591HAN-VDH 14:25
VN253HAN-SGN 14:35
OZ728HAN-ICN 14:40
VN251HAN-SGN 15:10
VN173HAN-DAD 15:20
VN837HAN-REP 15:30
VN259HAN-SGN 15:35
VN681HAN-KUL 15:40
VN613HAN-BKK 15:45
HK803HAN-HAK 16:00
VN257HAN-SGN 16:05
VN1715HAN-VII 16:30
VN841HAN-REP 16:35
VN957HAN-RGN 16:40
QV312HAN-VTE 16:40
BL797HAN-SGN 16:55
BR6078HAN-TPE 17:10
VN839HAN-REP 17:10
VN578HAN-TPE 17:35
VN175HAN-DAD 17:35
VN1545HAN-HUI 17:40
VN255HAN-SGN 17:45
VN265HAN-SGN 17:50
VN835HAN-REP 18:00
VN586HAN-KHH 18:25
BL799HAN-SGN 18:25
MH6053HAN-KUL 18:35
MI653HAN-SIN 18:35
VN261HAN-SGN 18:35
VN1561HAN-CXR 18:35
VN177HAN-DAD 18:35
QV314HAN-LPQ 18:50
VN1547HAN-HUI 19:15
VN267HAN-SGN 19:30
KA294HAN-HKG 19:30
VN843HAN-REP 19:50
VN271HAN-SGN 20:05
VN179HAN-DAD 20:20
TG565HAN-BKK 20:25
VN277HAN-SGN 21:35
CX2048HAN-HKG 22:30
NX897HAN-MFM 22:55
KE680HAN-ICN 23:10
VN416HAN-ICN 23:35
VN19HAN-CDG 23:40
OZ734HAN-ICN 23:40
VN418HAN-ICN 23:50
JL752HAN-NRT 23:55
BL805HAN-SGN +00:15
VN346HAN-NGO +00:15
VN310HAN-NRT +00:20
VN428HAN-PUS +00:30
VN330HAN-KIX +00:30
VN426HAN-PUS +01:00
VN356HAN-FUK +01:25
OZ953HAN-CAN +01:45
EK9897HAN-DWC +02:00
KE357HAN-HKG +05:40
KE387HAN-BKK +07:35
Dịch vụ
Dịch vụ Hành khách
Dịch vụ Sân đỗ
Dịch vụ Đào tạo
Dịch vụ Sửa chữa
Dịch vụ Hàng hóa
Nghề nghiệp
Hãy tham gia cùng chúng tôi để được hòa mình vào một môi trường trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, tôn trọng các giá trị tài năng...>>
  Sổ tay nhân viên

Khách hàng
của
chúng tôi

Copyrights © 2013 Noi Bai Int'l Airport Ground Services | Disclaimer | Privacy | Site map
      Tận tụy tạo thành công, tận tâm nên khác biệt